1
VIDEO: Văn Hậu lấy thân mình cứu thua cho ĐT Việt Nam (Next Sports)thời kì vừa qua, Heerenveen liên tục đánh tiếng muốn gia hạn giao kèo mượn Đoàn Văn Hậu thêm 1 năm. Đội bóng của Hà Lan đã gửi email đến Hà Nội FC với mong muốn có một cuộc thương lượng qua hình thức video call
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments